Risikobeskrivelse

 

1. Markedsrisiko

Boligmarkedet har historisk set ofte været en god investering, især hvis der har været tale om en længere investeringshorisont og en god beliggenhed. Ved investering i boligmarkedet skal du dog være opmærksom på de generelle markedsfaktorer, som har indflydelse på boligpriserne.

Dette er f.eks. den demografiske udvikling samt konjunkturudsving forårsaget af økonomiske faktorer, der kan påvirke boligpriserne i op- eller nedadgående retning. Den historiske performance kan derfor blot bruges som indikator for et potentielt fremtidigt afkast og skal således benyttes med forsigtighed ved estimering af investeringsbudgettet.

2. Likviditetsrisiko

Investering i Brickshare-aktier er forbundet med en likviditetsrisiko, idet der er tale om unoterede aktier. Det vil sige, at alle Brickshare-aktier kun kan handles via Brickshare-platformen og ikke på en regulær aktiebørs, som f.eks. OMX C20.

En begrænset likviditet i et aktiv betyder, at det kan det være sværere at handle aktivet grundet færre købere eller sælgere på markedet på et givent tidspunkt hvor handlen skal finde sted. Ønsker du at sælge dine Brickshare-aktier, og der er er tale om ringe eller meget begrænset likviditet, kan det betyde, at der vil være udfordringer for dig at sælge aktierne, idet der er færre potentielle købere i markedet til at aftage dine aktier. Dette kan få kraftig indflydelse på prisen på disse aktier i nedadgående retning.

Som investor skal du forholde dig til likviditetsrisikoen, da den fremtidige værdi af din aktie afhænger af, om der findes købere til din aktie, uanset hvordan markedet ellers har udviklet sig indtil da.

For at forbedre likviditeten i Brickshare-aktien har vi oprettet en Market Maker-ordning for tilbagekøb, hvor Brickshare Capital vil være en såkaldt Market Maker. Det betyder, at Brickshare Capital kan tilbyde tilbagekøb af aktier i tilfælde af meget begrænset likviditet med få eller ingen købere.

3. Driftsrisiko

Som ved alle aktieinvesteringer i en virksomhed skal du forholde dig til risici, der er forbundet med selve driften i virksomheden. Da den primære drift i Brickshare er boligudlejning, vil der være risici forbundet med selve udlejningen af den enkelte lejlighed. Dette kan for dig som aktionær betyde en lavere lejeindtægt, såfremt der er tomgang (perioder, hvor lejligheden står ledig, men ikke er udlejet), tab på lejere som mod forventning ikke kan svare husleje eller ekstraordinære situationer, herunder brand, vandskade, o. lign. I tilfælde af lavere huslejeindtægt vil afkastet fra din investering også reduceres.

I Brickshare forsøger vi altid at imødegå ovennævnt risici ved altid at udvælge velbeliggende ejendomme i områder med statistisk lav tomgang. Derudover vil der hovedsageligt være tale om lejligheder med en rumfordeling og størrelse, som egner sig til de mest gængse familietyper, dvs. 3-4 værelses lejligheder med optimal udnyttelse af kvadratmetrene. Da vi samtidigt kun investerer i nyere projekter (nybyg eller totalrenoverede ejendomme), vil der være minimal vedligeholdelse de første mange år efter erhvervelsen af lejligheden. Hertil skal nævnes, at der i de viste driftsbudgetter er afsat en buffer til netop tomgang.

4. Udbytterisiko

Udbytte er overskudsfordeling til aktionærerne ift. aktieandel. Når du som investor køber en aktie, uanset om den er noteret eller unoteret, har du en udbytterisiko i tilfælde af, at selskabet, du har købt aktien i, ikke er i stand til at udbetale udbytte.

Manglende eller lavere udbyttebetaling forringer dit afkast af investeringen og kan bl.a. skyldes, at virksomheden ikke når dens mål for omsætning og indtjening, hvorfor der ikke er overskud nok til at udbetale udbytte. Du er generelt som investor ikke garanteret udbytte, når du investere i aktier, uanset type, branche eller land, men afhænger i stedet af virksomhedens udbyttepolitik og ikke mindst indtjeningsevne.

Ejendomsinvestering made easy

+30 millioner i crowdfundet beløb
Sælg dine aktier til markedspris
+4500 brugere på platformen
Modtag løbende udbytte