FAQ

Spørgsmål om Brickshare

Er du på jagt efter et svar på dit spørgsmål om Brickshare? Vi har her samlet en oversigt over ofte stillede spørgsmål, som vi får fra vores investorer. Du er også velkommen til at kontakte os på enten hello@brickshare.dk eller +(45) 71 99 26 22

Generelt

Brickshare er en online investeringsplatform, der gør det nemt for alle at investere i fast ejendom. Brickshare har en licens som forvalter af alternative investeringsfonde, og vi klarer alt det praktiske i forhold til køb af ejendom, udlejning, jura og administration. Det eneste du skal gøre, er at vælge, hvilke ejendomsfonde du ønsker at investere i. Du får løbende udbetalt din andel af overskuddet (som ultimativt stammer fra driften af ejendommene), og hvis aktivets værdi er blevet forøget, får du udbetalt din andel af profitten, når du indløser din andel og får udbetalt din investering.

Hos Brickshare kan du investere fra minimum 10.000 kr. op til +750.000 kroner. Det er helt op til dig.

Du skal først oprette en gratis Brickshare-profil. Du skal nemlig bruge en profil, før du kan gå på opdagelse i vores ejendomsfonde og de dertilhørende investeringsprojekter. Derefter kan du enten vælge at investere dine penge i en enkelt ejendomsfond, eller du kan sammensætte en bred portefølje med flere investeringer i forskellige fonde på vores investeringsplatform.
 

Hvis du ønsker at foretage investeringer i Brickshares ejendomsfonde, skal du desuden gennemgå en KYC-procedure (”Kend din kunde”) i overensstemmelse med hvidvaskreglerne. 

Som investor har du som det helt klare udgangspunkt ret til at indløse dine andele en gang om måneden og få realiseret din investering.

 

Meddelelse om indløsning skal tilgå Brickshare senest den 20. i en måned og bliver behandlet efter princippet ”først i tid – bedst i ret”. Det betyder, at de investorer, der først har anmodet om at blive indløst, vil få deres indløsningsanmodning behandlet først. Dine andele vil blive indløst til gældende kurs ved indløsningstidspunktet. Andelenes indløsningspriser oplyses ved henvendelse til Brickshare og offentliggøres hver 14. dag på brickshare.dk. 

 

I tilfælde af, at ejendomsfonden modtager mange indløsningsanmodninger, kan der dog forekomme begrænsninger. Dette hænger sammen med at fondens investeringsejendomme af natur er illikvide og andelene ikke er optaget til handel på et reguleret marked. Derfor, kan indløsning udskydes, fx i tilfælde af, at de samlede indløsningsanmodninger for en given fond overstiger 5% af den pågældende afdelings formue den 20. i måneden.

 

Du kan læse mere om dette i investorinformationen og vedtægterne.

Nej, det er ikke muligt at investere i Brickshares ejendomsfonde, hvis du er under 18 år.

Dine andele værdiansættes til indre værdi. Indre værdi repræsenterer, hvad den enkelte andel i fonden er værd. Det betyder i korte træk, at indre værdi opgøres ved, at værdien af alle aktiver i fonden, navnlig værdien på de underliggende selskaber, som ejer den faste ejendom og fondens passiver, dvs. fx omkostninger til depositar, revision og forvaltning trækkes fra hinanden og deles med antallet af andele i fonden.


Du kan læse mere om beregningen i vedtægterne her. 


Offentliggørelse af andelenes værdi

Andelenes indløsningspriser oplyses ved henvendelse til Brickshare og offentliggøres hver 14. dag på brickshare.dk. 

Betaling af andele

Din investeringssum indbetales til Brickshare AFIM A/S, som indbetaler pengene til ejendomsfonden, når din investering er godkendt og din investeringsaftale er underskrevet af begge partere.

 

Du har mulighed for at betale med kort for investeringer op til 50.000 kr.  eller ved almindelig bankoverførsel. Du modtager en bekræftelsesmail, når vi har modtaget pengene på forvalterens konto.

 

Ved en bankoverførsel fremgår forvalterens kontonummer på selve investeringsprojektets side og i din investeringsaftale.

 

Ved kortbetalinger skal du være opmærksom på, at der fra din banks side kan være begrænsninger på kortet i forbindelse med eksempelvis online handel. Oplever du problemer med at gennemføre en transaktion, kan det skyldes denne begrænsning. Du skal i så fald kontakte din bank.

 

Du får tilsendt en bekræftelsesmail, når din investering er gået igennem, og vi har modtaget pengene på forvalterens bankkonto. Du kan også se om din investering er blevet godkendt på dit dashboard.

Honorar & omkostninger

Vi tager et placeringshonorar ("placement fee") på op til 4% af handelsprisen på de købte investeringsejendomme. Derudover tager vi et løbende forvalterhonorar på op til 1% af Asset Under Management (AUM).

Størrelsen på honorarerne kan variere, og honorarernes præcise størrelse fremgår også under nøgletal for de enkelte ejendomsfonde, i budgetterne for investeringsprojekterne og af investoroplysninger.

Brickshares løbende forvalterhonorar dækker blandt andet over:
 

  • Håndtering af en ejendomsfonds økonomiske forhold, herunder foranledning af udarbejdelse af reviderede regnskaber, bogføring etc.
  • Udlejning af en ejendomsfonds ejendomsportefølje samt markedsføring heraf
  • Håndtering af lejerhenvendelser og lejeopkrævning
  • Varetagelse af justeringer af en ejendomsfonds udlejningsejendomme, herunder istandsættelse, maling, rengøring og eventuelt ændring af indvendige forhold (ændring af værelsesantal m.v.)

Afkast & udbytte

Det årlige afkast og udbytte er forskelligt fra hver ejendomsfond og de dertilhørende investeringsprojekter.

 

Dit udbytte bliver løbende udbetalt i form af overskuddet, som ultimativt stammer fra et positivt resultatet fra driften af investeringsejendommene. Derudover kan du se frem til en potentiel kapitalgevinst via værdistigninger på de underliggende investeringsejendomme, når du indløser din andel i ejendomsfonden.

 

Forventet afkast kan du se under de enkelte ejendomsfonde og de dertilhørende investeringsprojekter. For en bedre forståelse af afkast og udbytte kan du med fordel læse denne blog.

 

Som investor i én af ejendomsfondene på Brickshare-platformen forventes du løbende at få udbetalt udbytte hvert kvartal, såfremt det er finansielt forsvarligt.
 

Bemærk, at vi udbetaler den 15. i udbetalingsmåneden. Afhængigt af din bankforbindelse kan der godt gå op til nogle dage, før du kan se beløbet på din konto.
 

Eksempel:
 

  • Udbytte fra 1. kvartal (januar, februar og marts) vil du få udbetalt den 15. april
  • Udbytte fra 2. kvartal (april, maj og juni) vil du få udbetalt den. 15. juli
  • Udbytte fra 3. kvartal (juli, august og september) vil du få udbetalt den 15. oktober
  • Udbytte fra 4. kvartal (oktober, november og december) vil du få udbetalt en 15. januar

Er du ny investor i én af ejendomsfondene på Brickshares investeringsplatform, er du først berettiget til udbytte, når din investeringsaftale er underskrevet af Brickshare. Der kan gå op til mere end seks måneder, før du som investor i et nyt projekt får udbetalt udbytte første gang. Dette skyldes, at ejendomsfonden først skal købe en given investeringsejendom, overtage den og muligvis sørge for at få den udlejet, før vi kan udbetale udbytte.

Sikkerhed & lovgivning

Din investering i en ejendomsfond på Brickshares investeringsplatform er juridisk indhegnet og adskilt fra Brickshares egne driftsmidler. Dit ejerskab (din andel) og dine investeringer vil derfor forblive uberørt, hvis Brickshare skulle komme i økonomiske vanskeligheder.

Værdien af dine investeringer er afhængig af den generelle prisudvikling for det postnummer, som din investering er tilknyttet. Stiger boligpriserne stiger værdien af din investering, og falder boligpriserne falder værdien af din investering.
 

Dog er prisstigninger og prisfald på boligmarkedet ikke likviditetsdrænende for ejendomsfonden, før investeringen realiseres. Dvs. at så længe driften af den underliggende investeringsejendom er profitabel og genererer overskud, er det stadig muligt at få udbetalt udbytter, såfremt der er frie reserver til dette. Derudover vil en profitabel drift modsvare den negative effekt fra fald i boligpriser.  Lejepriser har historisk vist sig at være mere stabile end boligpriserne.

Der er altid risici forbundet med investeringer. Generelt, er den største risiko forbundet med investeringer i de ejendomsfonde som Brickshare forvalter, at fondene er unoterede værdipapirer og ikke kan frit omsættes. Derudover, er de underliggende ejendomsaktiver illikvide af natur. Derfor er der en betydelig likviditetsrisiko forbundet med investeringer gennem Brickshareplatformen. Der er også risici forbundet med markedet – priser på fast ejendom kan falde og en række andre risici. Vi tager disse risici meget alvorligt og opfordrer dig til at læse mere om risiciene her. 

Drift & lejere

Virksomheden Bjørnsholm, som er professionel ejendomsadministrator, tager sig af den daglige drift af investeringsejendommene i samarbejde med os.

Vi sørger for at tage et tilstrækkeligt depositum og forudbetalt leje til, at det vil kunne dække manglede husleje fra lejere. Vi sørger også for altid at screene alle lejere, så vi på den måde kan sikre, at de passer godt på lejligheden og dermed din investering.

Vi afsætter et fast beløb på årlig basis til almindelig vedligeholdelse af lejlighederne i investeringsejendommene. Ved skader påført af lejer, gøres der udlæg i depositum, betalt af lejer ved indflytning. Såfremt lejer pådrager skader i lejligheden inden en eventuel udflytning, gøres der ikke udlæg i depositummet, da lejeren vil modtage regningen separat. Udvendig vedligeholdelse betales af den givne ejerforening.

Hvis en given lejlighed i en af investeringsejendommene kræver istandsættelse, vil dette være budgetteret i vores budgetter sammen med købsprisen.

Investeringsejendomme

Vi bestræber os på at finde de bedste investeringsejendomme, da det er vores ansvar at sikre en høj kvalitet af ejendomme til vores investorer på Brickshare-platformen. Vi lægger f.eks. stor vægt på beliggenhed, arkitektur, planløsning, transportmuligheder og andre faciliteter, som er værdifulde at tage med i betragtningen ved et boligkøb. Dette er bl.a. for at sikre en høj efterspørgsel og dermed reducere risikoen for tomgang væsentligt.

Investeringsejendommene ejes af et ejendomsselskab, som en ejendomsfond ejer. Når du investerer på vores platform, bliver du således investorer i og medejer af denne ejendomsfond.

Hos Brickshare har du mulighed for at leje en af lejlighederne i de investeringsejendommene, som du investerer i via ejendomsfondene på Brickshare-platformen. Det er det, vi kalder anvisningsretten.

 

Anvisningsretten kan benyttes af dig selv som investor, samt af dine familiemedlemmer (bemærk dog, at der ved enkelte ejendomme kan være særlige udlejningsvilkår samt eksisterende ventelister). Anvisningsretten er dog ikke mulig for investeringer foretaget med pensionsmidler.

 

HUSK at aktivere din anvisningsret. Dette gør du ved at kontakt os på hello@brickshare.dk, hvor du fortæller, hvilket projekt du ønsker at aktivere anvisningsretten til, hvorefter du tilføjes til ventelisten. Anvisningen af ledige lejligheder sker efter først-til-mølle princippet. Der differentieres ikke mellem investeringens størrelse.

 

Det er ikke muligt at være ”passiv” på listen. Vi ønsker at give tilbuddet til dem, som reelt har brug for en bolig her og nu. Du kan sige nej til tre boliger, hvorefter du mister din plads på ventelisten. Ønsker du at komme tilbage på listen igen, skal du blot gøre dette i dit dashboard.

Når du investerer i en ejendomsfond på Brickshares investeringsplatform, bliver du investor i og medejer af denne fond. Ejendomsfondens strategi er ”buy-and-hold”, dvs. investeringerne har en lang investeringshorisont - og det er ikke planen, at investeringsejendommene skal sælges. Hele ideen med platformen er, at du kan realisere dine investeringer uafhængigt af andre og realisere den eventuelle kapitalgevinst forbundet med din andel.
 

Hvis der skulle komme et godt tilbud på ejendommene, eller på anden vis være en oplagt grund til at sælge, vil vi selvfølgelig gøre det, som er i investorernes bedste interesse.

Ja, vi inviterer løbende Brickshares investorer og brugere til åbent hus i de nyindkøbte investeringsejendomme, hvor du får mulighed for at se din investering. Du vil modtage en invitation på mail, når vi inviterer til åbent hus.

Skat

De skattemæssige forhold beskrevet i dette skatteafsnit gælder kun for Investorer, der er fuldt skattepligtige i Danmark. Beskrivelsen omfatter de generelle regler og særregler samt detaljer omtales ikke. Fuldt skattepligtige Investorer er navnlig personer, der har bopæl i Danmark eller opholder sig her i mindst seks måneder, samt selskaber, der er er indregistreret eller har ledelsens sæde i Danmark.

 

Den skattemæssige behandling afhænger af den enkelte investors situation og kan ændre sig fremover som følge af ændringer i lovgivningen eller investors forhold.

 

Skattemæssigt behandles andelene i Brickshare Invest AIF-SIKAV efter reglerne i aktieavancebeskatningsloven. Oplysningerne nedenfor er givet under forudsætning af, at fonden har status som et almindeligt selskabsbeskattet selskab. Fondens investeringer vil så vidt muligt blive tilrettelagt således, at fonden skattemæssigt har status som et almindeligt selskabsbeskattet selskab, og at den ikke vil ændre skattemæssig status til lagerbeskattet investeringsselskab.

 

Privatpersoner

Andelene beskattes efter reglerne for unoterede aktier, idet de ikke er omsættelige eller optaget til handel på et reguleret marked.

 

Udbytter og realiserede avancer og tab medregnes i aktieindkomsten. Aktieindkomst op til 54.000 kr. og det dobbelte beløb for ægtefæller beskattes med 27 pct. mens et eventuelt overskydende beløb beskattes med 42. pct.

 

Hvis aktieindkomsten bliver negativ, fordi tabet ikke kan rummes i aktieindkomsten, beregnes en negativ skat af aktieindkomsten, og den negative skat modregnes i investors samlede slutskat for året. Kan den negative skat ikke rummes i investors samlede slutskat for året, overføres den negative skat til modregning i en eventuel samlevende ægtefælle slutskat. Et eventuelt yderligere negativt beløb kan fremføres til modregning i investors eller i en eventuel samlevende ægtefælles slutskat for efterfølgende år.

 

Pensionsmidler

Andelene kan anskaffes for pensionsmidler og hele afkastet beskattes med 15,3 pct. pensionsafkastskat. Investeringen i fonden (samtlige afdelinger i fonden set under ét) kan højst udgøre 20 pct. af den samlede pensionsopsparing i samme pensionsinstitut.
 

Virksomhedsordningen

Andelene kan ikke erhverves for midler i virksomhedsordningen.

 

Selskaber

Udbytter samt gevinst og tab på andelene medregnes i selskabets skattepligtige indkomst efter reglerne for skattepligtige porteføljeaktier. Beskatningen sker efter lagerprincippet.

 

Selskaber kan anvende realisationsprincippet ved opgørelse af gevinst og tab på andelene, hvis selskabet generelt har valgt at anvende realisationsprincippet på porteføljeaktier, der ikke er optaget til handel på et reguleret marked en multilateral handelsfacilitet. Hvis realisationsprincippet er valgt, kan tab alene fratrækkes i indkomstårets gevinster på realisationsbeskattede aktier. Uudnyttede tab kan fratrækkes i de følgende indkomstårs gevinster på realisationsbeskattede aktier. Tab kan kun overføres til fradrag i senere indkomstår, hvis det ikke kan rummes i nettogevinster på realisationsbeskattede aktier i et tidligere indkomstår.

 

Indberetning af oplysninger til skattemyndighederne m.v.

Fondens forvalter vil foretage indberetninger efter skatteindberetningsloven herunder indberette oplysninger om udbytter til skattemyndighederne.

 

Det er investors ansvar, at skattepligtige udbytter, avancer og tab selvangives korrekt herunder at kontrollere de af forvalteren indberettede oplysninger.

 

Det bemærkes, at dette skatteafsnit ikke er skatterådgivning. Det anbefales derfor, at der søges individuel skatterådgivning hos revisor eller lignende om den skattemæssige behandling.

Ja, som virksomhedsejer kan du investere via Brickshare-platformen. Det kræver, at det er dit personlige holdingselskab, og at du ejer 100% af selskabet direkte.

Realkreditlån

Vi har budgetteret med 60-70% belåning af de indkøbte investeringsejendomme. Det betyder for dig som investor, at for hver krone investeret kommer realkreditinstituttet med cirka 2 kr. til køb af lejlighed.

 

Du har samtidig den fordel, at du som investor ikke hæfter for lån eller andre forpligtelser. Belåningen er på non-recourse vilkår, som betyder at kun fondens underliggende porteføljeselskaber hæfter for realkreditgælden på investeringsejendommene - og ikke investorerne.

Investeringsprojekter

Nej, det fremgår af investeringsaftalen, du underskriver som investorer, at du ikke er forpligtet til at skyde flere penge ind i en ejendomsfond. Derudover er belåningen på non-recourse vilkår, som betyder at kun fondens underliggende porteføljeselskaber hæfter for realkreditgælden på investeringsejendommene - og ikke investorerne.

Dit afkast vil ikke blive påvirket. Dette betyder blot, at vi kan forvalte flere penge og dermed finde mere attraktive eller flere investeringsejendomme til ejendomsfonden. I visse tilfælde vil det dog også være nødvendigt at returnere penge til investorerne.

Ja, hvis eksempelvis en investor vælger at indløse sine andele, så vi vil udstede nye andele og lade en ny investor kommer ombord i investeringsprojektet.

Skulle vi mod al forventning ikke nå investeringsmålet i et givent investeringsprojekt, så har vi mulighed for at forlænge tegningsperioden. Hvis det ikke er muligt at finde investeringsobjekter inden for en rimelig tid, der matcher investeringskriterierne i investeringspolitikken, får investorerne deres penge tilbage.

Brickshare-profil

Du kan oprette en gratis Brickshare-profil på blot to minutter, og bagefter kan du tjekke vores nyeste investeringsprojekter ud. Såfremt du ønsker at foretage investeringer, skal du gennemgå Brickshares KYC-procedure i overensstemmelse med hvidvaskloven.
 

Du kan oprette en profil her.

Du sender en mail til info@brickshare.dk, så sørger vi for at din profil og alle dine oplysninger bliver slettet med det samme. I medfør af hvidvaskloven er vi forpligtet til at opbevare dine oplysninger i en periode på op til fem år, efter du har bragt dit kundeforhold til ophør. Dette er alene relevant, såfremt du har foretaget investeringer på Brickshare-platformen.

 

 

Ejendomsinvestering made easy

+80 millioner i investeret beløb
Indløs dine andele på månedlig basis
13210 brugere på platformen
Modtag dit udbytte løbende