Risikooplysning

Investeringsrisici:

Alle investeringer, herunder i fast ejendom, er spekulative i natur og indebærer betydelig risiko for tab. Brickshare A/S og dets datterselskaber og tilknyttede virksomheder ("Brickshare" eller "Brickshare Gruppen") stiller ingen garantier for investors investeringer og opfordrer investorer til at investere omhyggeligt.

Brickshare opfordrer også investorer til at få personlig rådgivning fra professionelle investeringsrådgivere og til at foretage uafhængige analyser og undersøgelser, før de handler på de oplysninger, som Brickshare offentliggøre. Brickshare kan ikke forsikre investorer om, at de angivne oplysninger er korrekte eller fuldstændige. Brickshare garanterer på ingen måde succesen for enhver handling, en investor tager i afhængighed af Brickshares økonomiske og skriftlige publikationer.

Alle økonomiske fremskrivninger eller simuleringer af afkast udgivet af Brickshare baseres på velfundrede antagelser, men afspejler kun forventninger til fremtidige resultater og ikke garantier. Brickshare giver ingen garantier eller garantier for, at enhver investor vil eller sandsynligvis vil opnå overskud svarende til dem, der vises.

Likviditets- og timingsrisiko

Investeringer i aktier via Brickshare A/S’ platform er forbundet med en likviditetsrisiko, da disse er unoterede aktier og ikke handles på en børs. Som følge heraf kan en investor opleve begrænset eller meget begrænset evne til at afhænde aktiebesiddelser, grundet færre antal købere på markedet for handelstidspunktet. Derfor kan investor have problemer med at sælge aktiebesiddelser via Brickshare-platformen, hvilket kan påvirke aktiekursen negativt.

Som investor skal du vurdere likviditetsrisikoen, da den fremtidige værdi af din aktiebesiddelse bl.a. afhænger af om der er købere til dine aktier, uanset hvordan markedet har udviklet sig indtil da. Andre faktorer som markedsforhold, økonomiske forhold, ejendomsforhold og reparationer, skader på ejendom som ikke er dækket af forsikringer, ledighed, tomgang, reducerede lejeindtægter, sæsonmæssige omkostninger, provisioner og transaktionsomkostninger og tidspunktet herfor kan også have indflydelse på aktiekursen. Derfor kan man som en investor opleve tab ved salg af aktiebesiddelser. Brickshare A/S giver ingen garanti for pris, timing eller Brickshare A/S’ deltagelse og bistand til at sælge en investors aktiebesiddelse.

Gearingsrisiko

Ved en gearingsrisiko forstås den risiko, der knytter sig til en investering for lånte midler.

I forbindelse med køb af lejlighederne optages der lån i et dansk realkreditinstitut. Lånet optages for op til 70% af prisvurderingen på lejligheden, som foretaget af realkreditinstituttet. For at minimere gearingsrisikoen arbejder Brickshare med, at ved køb af en eller flere lejligheder, skal egenfinansieringen mindst udgøre 30% af handelsværdien. Optagelse af lån kan kun ske hos danske SIFI-kreditinstitutter eller danske filialer af udenlandske SIFI-kreditinstitutter. Der optages som udgangspunkt ikke lån for at benytte provenuet til udlodning af udbytte.

Markeds- og operationelle risici vedrørende ejendomsinvestering og udledning:

Værdien af ​​ejendomsinvesteringer er underlagt generelle makroøkonomiske forhold samt operationelle risici forbundet med drift af det underliggende ejendomsaktiv.

Der er betydelige udgifter forbundet med en investering i fast ejendom (såsom gældsservice, ejendomsskat, forsikring og vedligeholdelsesomkostninger), som generelt ikke aftager, når omstændigheder reducerer huslejeindtægterne på ejendommen. Indtægter fra og værdien af ​​de opnåede ejendomme kan påvirkes negativt af følgende ikke-udtømmende faktorer:

Markedsrisici

Mange faktorer påvirker prissætningen af lejligheder og helhedsejendomme. Boligpriserne kan udvise store udsving afhængig af den økonomiske udvikling i samfundet, herunder udviklingen i renter, udbud og efterspørgsel af lejligheder, beliggenhed, politiske og lovgivningsmæssige ændringer, der har direkte eller indirekte påvirkning på prisen for lejligheder og helhedsejendomme. Følgende ikke-udtømmende markedsfaktorer kan have indflydelse på værdien af en ejendomsinvestering:

 • Recessioner i internationale, nationale, regionale og lokale økonomiske forhold (især stigninger i ledigheden)
 • Renteændringer, tilgængelighed og vilkår for gældsfinansiering
 • Ændringer i eller øgede omkostninger til overholdelse, statslige love, regler, forordninger og finanspolitikker, herunder ændringer i skatter og afgifter, fast ejendom, miljølovgivning og selskabernes potentielle ansvar i henhold hertil
 • Lejekontrol eller lejestabilisering eller andre boliglove, hvilket kunne have en negativ indvirkning på udviklingen i lejeindtægterne
 • Stigninger i udbuddet af eller fald i efterspørgslen efter udlejningsejendomme i lokalområderne
 • Øget konkurrence på markedet for kvalitetslejerne, hvilket kan begrænse evnen/ muligheden for at udleje erhvervede ejendomme på gunstige vilkår eller overhovedet
 • Miljømæssige forhold eller bevarede forpligtelser for sådanne forhold
 • Lejernes opfattelse af sikkerhed, bekvemmelighed og attraktion af selskabets ejendomme og de kvarterer, hvor ejendommene er erhvervet
 • Jordskælv, oversvømmelser og andre naturkatastrofer, krigshandlinger eller terrorisme, hvilket kan resultere i uforsikrede tab
Operationelle risici

Den operationelle risiko består primært i tomgang (perioder, hvor lejligheden står ledig) ved udlejning af den enkelte lejlighed, tab på lejere, som mod forventning ikke kan betale husleje eller ekstraordinære situationer, herunder brand, vandskade og lignende. Alle samt følgende ikke-udtømmende liste kan have en negativ indflydelse på værdien af en ejendomsinvestering:

 • Muligheden for at udleje erhvervede ejendomme på gunstige vilkår eller overhovedet:
  • Brickshare A/S og dets datterselskaber og tilknyttede virksomheder ("Brickshare" eller "Brickshare Group") møder konkurrence på lejere fra andre udbydere af enkeltfamilieejendomme, lejeboliger og ejerlejligheder - og den fortsatte udvikling af lejlighedskomplekser og ejerlejligheder i lokalområderne øger udbuddet af boliger og øger konkurrencen for lejere. Mange af disse konkurrenter kan med fordel tiltrække lejere med bedre incitamenter og faciliteter, hvilket kunne have negativ indflydelse på vores evne til at opnå kvalitetslejere og udleje forvaltede ejendomme på gunstige vilkår eller overhovedet
 • Lejernes evne eller uvillighed til at betale husleje, herunder konkurser, økonomiske vanskeligheder eller leasingkontrakter fra lejere
 • Uforudsete stigninger i vedligeholdelses- og driftsudgifter på ejendommen, herunder, men ikke begrænset til, skader, som ikke dækkes af forsikring og nye myndighedskrav
 • Ændringer i omkostningerne eller tilgængeligheden af ​​forsikring, herunder dækning for skimmelsvamp eller asbest stigning i behovet for løbende kapitalforbedringer, herunder omkostninger i forbindelse med ekstraordinære begivenheder såsom brande, vandskader og lignende stigning i lejeromsætningen
Kredit- og modpartsrisiko
 • Ved kredit- og modpartsrisiko forstås risikoen for, at en modpart kan gå konkurs eller at en modpart undlader at betale eller levere som aftalt
 • Ejendomsselskabet har kredit- eller modpartsrisiko ved alle de udlejningskontrakter, som selskabet har indgået med lejere af de købte lejligheder. For at modvirke denne risiko sker udlejning af lejligheder til mange mindre modparter, hvorved koncentrationen af kredit- og modpartsrisiko reduceres
 • Derudover er der en kredit- og modpartsrisiko hos de kreditinstitutter, hvor selskabet placerer sine likvide midler. Ejendomsselskaber har reduceret denne risiko ved at bestyrelsen har fastlagt bestemmelser om, at likvide midler alene kan placeres i danske SIFI-kreditinstitutter eller i danske filialer af udenlandske SIFI- kreditinstitutter

Af disse og andre grunde kan Brickshare ikke og giver ingen garantier for et specifikt afkast eller udbytte. Det er umuligt helt at undgå risici, når du investerer, men du kan sprede dine investeringer ved både at have aktier, obligationer og fast ejendom. Du kan også vælge at sprede din risiko ved ejendomsinvestering ved at investere mindre beløb i flere ejendomsprojekter.

Fremskrivninger og forventninger til fremtiden:

Forskellige materialeudgivelser, hvad enten det er finansielt eller skriftligt, indeholdt på websiden, filer, investeringsaftaler og andre udgivelser, herunder dem, der udtrykker en tro, forventning eller intention, såvel som dem, der ikke er historiske kendsgerninger, er fremadrettede udsagn.

Disse fremadrettede udsagn kan omfatte fremskrivninger og estimater baseret på forventninger og antagelser om fremtiden. Brickshare A/S og dets datterselskaber og tilknyttede virksomheder ("Brickshare" eller "Brickshare Group") har baseret disse fremadrettede udsagn på nuværende forventninger og antagelser om fremtidige begivenheder.

Disse forudsætninger omfatter blandt andet fremskrivninger og forventninger vedrørende: markedstendenser indenfor ejendomsudlejning og ejendomsinvestering på de lokale markeder, hvor Brickshare opererer, lejerprofiler, kvaliteten og placeringen af ​​investeringsejendomme, husleje, lovgivning, konkurrenter, nye produkter og generelle økonomiske, demografiske og ejendomsforhold og andre forhold, der kan påvirke en ejendomsinvestering.

Mens Brickshare anser disse forventninger og antagelser for at være rimelige, er de underlagt betydelige forretningsmæssige, økonomiske, konkurrencemæssige, lovgivningsmæssige samt andre risici og usikkerheder, som er vanskelige at forudsige, hvoraf mange af dem er uden for kontrol og kan medføre, at faktiske resultater afviger væsentligt fra de fremskrivninger og forventninger Brickshare har offentliggjort.

Investorer bør ikke agerer unødigt afhængighed på disse fremadrettede udsagn. Brickshare forpligter sig ikke til at opdatere fremadrettede udsagn for at svare til faktiske resultater eller ændringer i vores forventninger, medmindre det kræves af gældende lovgivning.

Disclaimer:

Alle beregninger, data, informationer og oplysninger præsenteret i Brickshare A/S og dets datterselskaber og tilknyttede virksomheder ("Brickshare" eller "Brickshare Group") såsom udgivelser, publikationer og digital markedsføring og medier, herunder, men ikke begrænset til, websites, brochurer, præsentationer og afkastmodeller, anses for at være nøjagtige, men nøjagtighed er ikke garanteret.

De udregnede proforma afkast er beregnet på baggrund af forudsætninger og antagelser om fremtidige begivenheder, og garanteres ikke af Brickshare eller dets datterselskaber. Oplysningerne udgivet af Brickshare og dets datterselskaber er ikke beregnet til at erstatte eller tjene som erstatning for en juridisk, investeringsmæssigt, skatmæssig eller anden form for professionel rådgivning eller service.

Brickshare anbefaler, at investorer rådfører sig med professionelle rådgivere inden for relevante fagområder såsom aftalelov, SKAT, afgifter, regnskab og investering, inden investoren træffer beslutninger eller indgår kontrakter vedrørende projekter eller ejendomme beskrevet af Brickshare og dets datterselskaber.

Alt markedsførings- og udbudsmateriale er udarbejdet for at give sammenfattende, ubekræftede oplysninger til potentielle investorer for at etablere en foreløbig interesse for et projekt eller ejendom. Udgivelserne er ikke en erstatning for en grundig due diligence undersøgelse.

Brickshare og dets datterselskaber anvender som udgangspunkt professionel hjælp til at foretage juridiske, kommercielle og tekniske undersøgelser af mulige investeringsejendomme, men dette fordrer ingen garanti eller repræsentation med hensyn til indkomst eller udgifter på udsete investeringsejendomme eller projekter, herunder forventede økonomiske resultater for fremtiden, ejendommens størrelse, behovet for forbedringer, tilstedeværelsen eller mangel på kontaminerende stoffer, PCB eller asbest, overholdelse af statslige og føderale bestemmelser, fysiske betingelser for forbedringer deraf eller eventuelle lejers økonomiske forhold eller forretningsmæssige udsigter eller enhver lejers planer eller hensigter om at fortsætte sin besiddelse af emnet ejendom.

Alt fremlagt materiale og oplysninger er tilvejebragt via kilder, Brickshare mener at være pålidelige og nøjagtige. Brickshare har imidlertid ikke verificeret og kan eller vil ikke verificere nogen af ​​den tilvejebragte information fra brugen af rådgivere, som oplyses i udgivet materiale, hvorfor Brickshare og dets datterselskaber ingen garanti eller repræsentation giver vedrørende nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de angivne oplysninger.

Alle potentielle købere skal træffe passende foranstaltninger for at verificere al information, udgivelser, beregninger og data udgivet af Brickshare og dets datterselskaber.

Ejendomsinvestering made easy

+60 millioner i crowdfundet beløb
Sælg dine aktier til markedspris
+6000 brugere på platformen
Modtag dit udbytte løbende