Risikooplysning

OM BRICKSHARE

Brickshare AIFM A/S, CVR-nr. 39328232, er en forvalter af alternative investeringsfonde med tilladelse fra Finanstilsynet til at forvalte alternative investeringsfonde (FTID 23160). Brickshare AIFM A/S forvalter Brickshare Invest-AIF SIKAV, CVR-nr. 40348115, FTID 24510 (herefter “Fonden”)

Brickshare AIFM A/S (herefter ”Brickshare”, ”Vi”/”Vores” eller ”Os”) har kontor på Vesterbrogade 149, 1620 København V, og Vi kan kontaktes på tlf. +45 71992622 og e-mail hello@brickshare.dk.

INVESTERINGSSTRATEGI OG OPFORDRING TIL RÅDGIVNING

Fondens afdelinger er baseret på investering i selskaber, der investerer i fast ejendom. Investeringsstrategien indebærer illikviditet, og den er derfor muligvis ikke egnet for investorer som planlægger at trække deres penge ud inden for 5 år.

Brickshare opfordrer potentielle investorer til at foretage egne analyser og søge rådgivning forud for en investering hos Brickshare.

Vores markedsføringsmateriale giver et overblik over en given investeringscase. Det er et supplement til – og ikke en erstatning for juridisk, investeringsmæssig, skattemæssig eller anden rådgivning.

Vi tilvejebringer muligheder, men stiller ingen garantier, og vi opfordrer derfor potentielle investorer til at placere midler med omhu.

RISICI FORBUNDET MED INVESTERINGER HOS BRICKSHARE

En investering i Fondens afdelinger er forbundet med risiko. Som investor skal man særligt være opmærksom på, at andelene i Fonden er unoterede, og at der ikke er tale om omsættelige værdipapirer. Den underliggende investering er samtidig baseret på fast ejendom, der i sig selv er et illikvidt aktiv. Det betyder, at både værdipapiret og det underliggende aktiv er illikvidt.

Der er også andre væsentlige risici forbundet med investeringen i Fondens afdelinger:

MARKEDSRISICI

Investering i Fondens afdelinger indebærer en markedsrisiko mod det danske ejendomsmarked, idet Fondens afdelinger investerer i porteføljeselskaber, der investerer i fast ejendom. Ved markedsrisiko forstås værditab på et porteføljeselskabs ejendom pga. fx lavkonjunktur, dårligere vilkår for finansiering, lovgivningen og andre forhold, der kan påvirke ejendomsmarkedet, samt øgede renteudgifter på finansieringen i porteføljeselskabet. Hvis boligpriserne falder, kan det have betydning for mulighederne for at udlodde udbytte, og Investor skal være opmærksom på, at en negativ værdiregulering medfører et tab af det investerede beløb helt eller delvist.

DRIFTSRISICI

Der er risiko for tomgang i porteføljeselskabernes ejendomme, hvis lejere mod forventning ikke betaler husleje eller pga. ekstraordinære situationer, fx hærværk, brand, vandskade, o. lign. Det betyder, at porteføljeselskaberne muligvis ikke kan servicere den gæld, , der er optaget i forbindelse med investeringen, og det kan potentielt medføre, at et porteføljeselskab må afhænde ejendommen på ugunstige vilkår. Investorer vil i så fald lide et tab af dele eller hele af det investerede beløb.

LIKVIDITETSRISIKO

Ved kredit- og modpartsrisiko forstås risikoen for, at en modpart kan gå konkurs, eller at en modpart undlader at betale eller levere som aftalt.

Indløsning af andele foregår kontrolleret i overensstemmelse med Fondens vedtægter.

Modtager en afdeling i Fonden ekstraordinært mange indløsningsanmodninger i samme måned, kan der forekomme begrænsninger i indløsningsmulighederne. Begrænsningerne ift. indløsning fremgår af Fondens investoroplysninger og vedtægter. Hvis Fonden modtager et større antal indløsningsanmodninger kan et salg af den ejendom afdelingen ejer være nødvendig for at imødekomme indløsningerne. Investor skal være opmærksom på, at omsætningshastigheden på illikvide aktiver som fast ejendom kan være lav. Det kan derfor tage tid at gennemføre et salg, og det kan have væsentlige konsekvenser for en investors investering, hvis et salg trækker ud eller ikke kan gennemføres.

Ingen investor har pligt til at lade sine andele indløse.

For de investorer, der har direkte ejerskab i et eller flere ejendomsselskaber består der ikke en ret til at sælge aktier. Vi bistår i det omfang, Vi kan finde andre investorer, der ønsker at købe de aktier, som en investor ønsker at sælge.

GEARINGS- OG RENTERISIKO

Gearingsrisiko er den risiko, der knytter sig til investering for lånte midler.

I forbindelse med køb af ejendomsaktiver, optager porteføljeselskaber, ejet af de enkelte afdelinger i Fonden realkreditlån (eller overtager tidligere finansiering fra sælger) i et dansk realkreditinstitut. Lånet optages for op til 80% af en vurdering af det aktiv, som porteføljeselskabet erhverver. Realkreditinstituttet foretager vurderingen, der danner grundlag for belåningen.

Når en investering er gearet, påvirker udsving på markedet, tomgang, prisfald osv. en investering mere, end hvis investeringen ikke var gearet. Det giver mulighed for et højere afkast. Aftalerne med realkreditinstituttet betyder omvendt også, at investorer i Fondens afdelinger taber deres investeringer før långiver taber sin. En gearet investering er derfor mere risikofyldt end en ikke-gearet investering.

FINANSIERINGSRISICI

Fondens afdelinger har bl.a. følgende finansieringsrisici:

  • kursændringer forud for optagelse af lån til delvis finansiering af ejendomskøb. Forvalter vurderer fra sag til sag om der skal indgås fastkursaftale og søger derved at imødegå risikoen,
  • ændringer i bidragssatser på de lån et porteføljeselskab har optaget,
  • løbende rentetilpasninger på kortsigtede og variabelt forrentede lån. Variabelt forrentede lån, fx F1- eller F5-lån, har ikke en fast rente i lånets løbetid. Renten bliver i stedet løbende tilpasset i intervaller, og hvis rentetilpasningen medfører end højere rente end før, bliver en afdeling indirekte påført øgede renteomkostninger,
  • kurstab kan ramme både variable og fastforrentede lån. En afdeling kan indirekte realisere et kurstab på variabelt forrentede lån, hvis afdeling er nødt til at indfri fx et F5 lån før tid. Ved fastforrentede lån påvirker ændringer i det generelle renteniveau den kurs, som hovedstolen på et lån kan indfries til. Hvis renteniveauet fx stiger til et niveau over renten på et fastforrentede lån, vil indfrielseskursen på lånet falde, og en låntager kan dermed ved en låneomlægning realisere en kursgevinst.

Finansieringsrisici forbundet med rente, bidragssats osv. kan betyde et lavere afkast til Investor.

KREDIT- OG MODPARTSRISIKO

Ved kredit- og modpartsrisiko forstås risikoen for, at en modpart bliver taget under konkurs, eller at en modpart undlader at betale eller levere som aftalt.

Fondens afdelinger har en kredit- og modpartsrisiko over for de kreditinstitutter, hvor en afdeling har likvide midler placeret. Herudover har de underliggende porteføljeselskaber en modpartsrisiko i forhold til lejere af porteføljeselskabernes ejendommen.

Vær opmærksom på, at særligt modpartsrisikoen i forhold til lejere, som fx undlader at betale husleje eller fraflytter kan medføre lavere likviditet i porteføljeselskaberne, som ultimativt kan betyde, at Fondens afdelinger kan blive nødsaget til at undlade at udbetale udbytte, sælge kapitalandelene i porteføljeselskaberne på dårlige vilkår og/eller helt afhænde deres ejendomme på ugunstige vilkår. Investor vil i så fald tabe det investerede beløb helt eller delvist.

UDBYTTERISICI

Der er en løbende risiko for, at der ikke er tilstrækkelig med midler i Fondens afdelinger til at udbetale udbytte til en afdelings investorer.

VÆRDIANSÆTTELSE OG RISIKO FOR TAB

Værdiansættelsen af andele i Fondens afdelinger sker, i overensstemmelse med Fondens vedtægter, til den indre værdi. Den indre værdi for en afdelings andele beregnes ved at dividere en afdelings formue på opgørelsestidspunktet med antal andele i afdelingen. Værdiansættelsen af afdelingerne baserer sig på en værdiansættelse af det porteføljeselskab, som en afdeling ejer. De væsentligste aktiver udgør helt eller delvist ejerskab af en ejendom og eventuelt et positivt driftsresultat. Egenkapitalen i et porteføljeskab vil herefter udgøre hovedparten af en afdelings formue. 

Investorer i Fondens afdelinger hæfter alene med deres indskud i de pågældende afdelinger. Hver afdeling i Fonden hæfter med få undtagelser kun for egne forpligtelser. Du kan læse mere herom i Fondens vedtægterne.

Alle investorer ejer en forholdsmæssig andel af den afdeling de investerer i, som modsvarer værdien af den pågældende investering.

Investorer kan maksimalt tabe det investerede beløb.

DISCLAIMER

Alle beregninger, data, informationer og oplysninger præsenteret af Brickshare, herunder udgivelser, publikationer og digital markedsføring og medier er baseret på Vores bedste viden på udgivelsestidspunktet, og nøjagtigheden kan ikke garanteres.

MARKEDSFØRINGSMATERIALE

Alt markedsførings- og udbudsmateriale er udarbejdet for at give potentielle investorer et overordnet grundlag for at vurdere om investor ønsker at investere i én eller flere af Fondens afdelinger.

Vi kan ikke garantere, at en investering udvikler sig i overensstemmelse med vores forventninger.

Yderligere beskrivelse af risikofaktorer er tilgængelig i Fondens investorinformation.

Ejendomsinvestering made easy

+110M kr. i investeret beløb
Indløs dine andele på månedlig basis
16561 brugere på platformen
+2M kr. betalt i udbytte til investorer