Risikooplysning

OM BRICKSHARE

Brickshare AIFM A/S er et dansk selskab med cvr. nr. 39328232 og har tilladelse af Finanstilsynet i Danmark til at forvalte alternative investeringsfonde (FAIF) med FT ID 23160.

Både Brickshare A/S og Brickshare AIFM A/S (herefter ”Brickshare”, ”Vi”/”Vores” eller ”Os”) har kontor på Vesterbrogade 149, 1620 København V og kan kontaktes på tlf. +45 71992622, samt via e-mail på hello@brickshare.dk.

OPFORDRING TIL RÅDGIVNING

BRICKSHARE AIFM A/S er en forvalter af alternative investeringsfonde. Investeringsstrategierne er baseret på investeringer i fast ejendom. Investeringerne indebærer en risiko. Brickshare tilvejebringer muligheder, men stiller ingen garantier og opfordrer derfor sine investorer til at placere deres midler med omhu.

Brickshare opfordrer potentielle investorer til både at opsøge professionel rådgivning og foretage egne analyser, før de foretager investeringer gennem Brickshare og i tillid til information offentliggjort af Brickshare. Brickshare kan ikke garantere, at de investeringsmuligheder, som vi markedsfører, udvikler sig lige så positivt som vi forventer.

Markedsføringsmaterialet, som vi publicerer gengiver den viden Brickshare besidder om en investeringsmulighed. Vi foretager ikke udeladelser af kendt information med overlæg eller henblik på at forvrænge opfattelsen af virkeligheden eller for at vildlede potentielle investorer.

I sin helhed giver markedsføringsmaterialer det billede som Brickshare efter bedste evne har indhentet om en given investeringsmulighed og intet af væsentlig betydning holdes tilbage for potentielle investorer.

Brickshares bedste bud baseres på velfunderede antagelser og grundige markedsundersøgelser. Alle økonomiske fremskrivninger og afkastsimuleringer er således udarbejdet efter Brickshares viden på tidspunktet for materialets tilbliven. Uagtet afspejler disse alene forventninger til fremtiden, og ikke garanterede afkast.

Som investor hæfter du alene med dit indskud i pågældende afdeling(er) i Fonden og har derudover ingen hæftelse for Fondens forpligtelser. Hver afdeling hæfter som udgangspunkt kun for sine egne forpligtelser, med ganske få undtagelser. Du kan læse mere herom i vedtægterne.

Alle investorer ejer en forholdsmæssig andel af Fonden, der modsvarer værdien af den pågældende investering.

LIKVIDITETSRISIKO

Andelene i Brickshares fonde kan indløses, men de kan ikke omsættes og er ikke optaget til handel på et noteret marked. Andelene kan alene indløses til indre værdi. Som investor skal du være opmærksom på at indløsning foregår kontrolleret i overensstemmelse med den pågældende fonds vedtægter. Disse forhold indebærer en likviditetsrisiko og timingsrisiko for dig som investor.

Værdien af investeringen afhænger af fondens indre værdi. Opgørelsen af den indre værdi sker i overensstemmelse med fondens vedtægter, og er baseret på værdien af de underliggende aktiver.

Som udgangspunkt, kan andele indløses en gang om måneden. I tilfælde af, at fonden modtager ekstraordinært mange indløsningsanmodninger, kan der dog forekomme begrænsninger. Dette hænger sammen med, at fondens aktiver af natur er illikvide og andelene ikke er optaget til handel på et reguleret marked. Ingen investor har pligt til at lade sine andele indløse. Investor skal bemærke, at der ikke er daglig ret til indløsning af andelene.

Begrænsningerne i forhold til indløsning fremgår af de enkelte fonds investoroplysninger og vedtægterne.

GEARINGSRISIKO

Ved gearingsrisiko forstås den risiko, der knytter sig til investering for lånte midler.

I forbindelse med køb af ejendomsaktiver, optager porteføljeselskab, som ejes af fonden et realkreditlån (eller overtager tidligere finansiering fra sælger) i et dansk realkreditinstitut. Lånet optages for op til 80% af prisvurderingen på den faste ejendom, som foretages af realkreditinstituttet.

For at minimere gearingsrisikoen, arbejder Brickshare med en egenfinansiering der minimum udgør 20% af handelsværdien.

Værdiansættelsen af andelene i fonden sker til indre værdi, dvs. på baggrund af en værdiansættelse af fondens aktiver.  Den indre værdi for en afdeling beregnes ved at dividere afdelingens formues værdi på opgørelsestidspunktet med antal tegnede andele i pågældende afdeling.         

Når en investering er gearet, vil udsving på markedet, tomgang, prisfald osv. påvirke din investering mere, end hvis investeringen ikke var gearet. Som investor kan man derfor opleve at få et højere afkast af sin investering end hvis den ikke var gearet. Omvendt betyder aftalerne med långiver også, at en investor taber sin investering før långiver. En gearet investering er derfor mere risikofyldt end en ikke-gearet investering.

MARKEDS- OG OPERATIONELLE RISICI, MODPARTSRISIKO OG PUBLIKATIONER OG DATA

Værdien af ​​ejendomsinvesteringer er underlagt generelle makroøkonomiske forhold samt operationelle risici forbundet med drift af det underliggende ejendomsaktiv.

Der er betydelige udgifter forbundet med en investering i fast ejendom (såsom gældsservice, ejendomsskat, forsikring og vedligeholdelsesomkostninger), som generelt ikke aftager, selvom omstændighederne reducerer huslejeindtægterne på ejendommen. Indtægter fra og værdien af ​​de underliggende ejendomme kan påvirkes negativt af følgende ikke-udtømmende faktorer:

Markedsrisici

Ejendomspriserne kan svinge på baggrund af den socioøkonomiske udvikling i samfundet, herunder udviklingen i renter, udbud og efterspørgsel af lejligheder, beliggenhed, politiske og lovgivningsmæssige ændringer, har direkte eller indirekte påvirkning på prisen for lejligheder og helhedsejendomme. Disse svingninger kan være omfattende.

De nedenfor nævnte risici er en ikke-udtømmende liste og ikke prioriteret efter sandsynlighed for, at de respektive risici materialiserer sig:

 • Recessioner i internationale, nationale, regionale og lokale økonomiske forhold (især stigninger i ledigheden);
 • renteændringer, tilgængelighed og vilkår for gældsfinansiering;
 • ændringer i eller øgede omkostninger til overholdelse, statslige love, regler, forordninger og finanspolitikker, herunder ændringer i skatter og afgifter, fast ejendom, miljølovgivning og selskabernes potentielle ansvar i henhold hertil
 • lejekontrol eller lejestabilisering eller andre boliglove, hvilket kunne have en negativ indvirkning på udviklingen i lejeindtægterne;
 • stigninger i udbuddet af eller fald i efterspørgslen efter udlejningsejendomme i lokalområderne;
 • øget konkurrence på markedet for kvalitetslejerne, hvilket kan begrænse evnen/ muligheden for at udleje erhvervede ejendomme på gunstige vilkår eller overhovedet;
 • miljømæssige forhold eller bevarede forpligtelser for sådanne forhold
 • lejernes opfattelse af sikkerhed, bekvemmelighed og attraktion af Fondens indirekte ejede ejendomme og de kvarterer, hvor ejendommene ligger;
 • jordskælv, oversvømmelser og andre naturkatastrofer, krigshandlinger eller terrorisme, hvilket kan resultere i uforsikrede tab.

Operationelle risici

Fondenes porteføljeselskaber har en række operationelle risici forbundet med driften. De operationelle risici i porteføljeselskaberne består primært i risikoen for tomgang (perioder, hvor lejligheden står ledig) ved udlejning af den enkelte lejlighed, tab på lejere, som mod forventning ikke kan betale husleje eller ekstraordinære situationer, herunder brand, vandskade og lignende.

Alle samt førnævnte, samt følgende ikke-udtømmende liste er eksempler på operationelle risici, der kan have en negativ indflydelse på værdien af en ejendomsinvestering:

 • Muligheden for at udleje porteføljeselskabernes ejendomme på gunstige vilkår eller overhovedet:
 • Lejernes evne eller uvillighed til at betale husleje, herunder konkurser eller økonomiske vanskeligheder.
 • Uforudsete stigninger i vedligeholdelses- og driftsudgifter på ejendommen, herunder, men ikke begrænset til, skader, som ikke dækkes af forsikring og nye myndighedskrav
 • ændringer i omkostningerne eller tilgængeligheden af ​​forsikring, herunder dækning for skimmelsvamp eller asbest stigning i behovet for løbende kapitalforbedringer, herunder omkostninger i forbindelse med ekstraordinære begivenheder såsom brande, vandskader og lignende stigning i lejeromsætningen.

Kredit- og modpartsrisiko

Ved kredit- og modpartsrisiko forstås risikoen for, at en modpart kan gå konkurs, eller at en modpart undlader at betale eller levere som aftalt.

Afdelingen har en kredit- og modpartsrisiko hos de kreditinstitutter, hvor afdelingen placerer sine likvide midler. Risikoen er tilknyttet de kontantkonti, som afdelingen har hos sin bankforbindelse. Herudover har de underliggende porteføljeselskaber en modpartsrisiko i forhold til lejere, som ejendommene i porteføljen udlejes til.

Vær opmærksom på, at særligt modpartsrisikoen i forhold til lejere, som fx undlader at betale husleje eller fraflytter kan medføre lavere likviditet i porteføljeselskaberne, som ultimativt kan betyde, at fondens kan blive nødsaget til at sælge ud af aktierne i porteføljeselskaberne på dårlige vilkår eller porteføljeselskaber kan indirekte blive nødsaget til at afhænde ejerlejligheder på ugunstige vilkår.

Såfremt dette sker, følger et helt eller delvist tab af investeringen.

Publikationer og data

Alle beregninger, data, informationer og oplysninger præsenteret af Brickshare, herunder udgivelser, publikationer og digital markedsføring og medier, herunder, men ikke begrænset til, websites, brochurer, kampagner på sociale medier, præsentationer og afkastmodeller, afsendes på baggrund af Brickshares bedste viden på udgivelsestidspunktet– selvom nøjagtigheden ikke kan garanteres. Beregningerne er baseret på udviklingen over de seneste år og disse år har været positive for ejendomsmarkedet.

Alt markedsførings- og udbudsmateriale er udarbejdet for at give potentielle investorer et overordnet grundlag for at vurdere om en investering i én eller flere af de ejendomsfonde som Brickshare forvalter kunne være interessant.

Brickshare anbefaler, at du som investorer rådfører dig med professionelle rådgivere indenfor relevante fagområder såsom jura, skat og afgifter, regnskab og investering, inden du træffer beslutninger eller indgår investeringsaftaler vedrørende ejendomsfonde baseret på projekter som Brickshare har præsenteret. Oplysningerne fra Brickshare er alene et overblik over en given investeringscase. De skal ses som et supplement til – og ikke en erstatning for juridisk, investeringsmæssig, skattemæssig eller andre former for professionel rådgivning.

Yderligere beskrivelse af risikofaktorer er tilgængelig i afdelingens investorinformation.

Disclaimer:

En investering i de ejendomsfonde som Brickshare forvalter er forbundet med risiko. Som investor skal man særligt være opmærksom på, at andelene i fonden er unoterede og at der ikke er tale om omsættelige værdipapirer. Herudover, er den underliggende investering baseret på fast ejendom, som i sig selv er et illikvidt aktiv. Det betyder, at både værdipapiret og det underliggende aktiv er af illikvid natur.

Afdelingens investeringsstrategi, som er baseret på investering i selskaber, der investerer i fast ejendom, indebærer illikviditet og henvender sig derfor primært til investorer, der har investeringshorisont på ikke under fem år.

Der er også andre væsentlige risici forbundet med investeringen i ejendomsfondene. Udover udsving i afkastet, er der følgende væsentlige risici forbundet med investering i afdelingen:

Markedsrisici: Investering i ejendomsfonden indebærer en markedsrisiko mod det danske ejendomsmarked, idet afdelingen investerer sine midler i porteføljeselskaber, der investerer i fast ejendom. Ved markedsrisiko forstås værditab på porteføljeselskabets ejendomme som følge af fx lavkonjunktur, dårligere vilkår for finansiering, lovgivningen og andre forhold, der kan påvirke ejendomsmarkedet, samt øgede renteudgifter på finansieringen i porteføljeselskabet. Hvis boligpriserne falder, kan det have betydning for mulighederne for at udlodde udbytte og Investor skal være opmærksom på, at en negativ værdiregulering medfører et tab af det investerede beløb helt eller delvist.

Driftsrisici: Der er risiko for tomgang i porteføljeselskabernes ejendomme, lejere i porteføljeselskabernes ejendomme som mod forventning ikke kan betale husleje eller ekstraordinære situationer, fx brand, vandskade, o. lign. Det betyder, at porteføljeselskaberne muligvis ikke kan servicere den gæld, de har optaget i forbindelse med investeringen og det kan potentielt medføre, at porteføljeselskabet må afhænde ejendommen på ugunstige forhold og dermed et tab af dele eller hele det investerede beløb.

Likviditetsrisici: Fast ejendom er et illikvidt aktiv og værdien af dine andele er afhængig af, om der findes købere til dine andele eller om afdelingen skal sælge fast ejendomsaktiver, for at kunne foretage indfrielse af dine andele. Investor skal være opmærksom på, at omsætningshastigheden på illikvide aktive som fast ejendom kan være lav, og det kan derfor tage tid at gennemføre et salg af ejendommen. Dette kan medføre et helt eller delvist tab af det investerede beløb.

Udbytterisici: der er en løbende risiko for, at der ikke er tilstrækkelig med midler i afdelingen til at foretage udlodning af afdelingens overskud.

Alle beregninger, data, informationer og oplysninger præsenteret af Brickshare, herunder udgivelser, publikationer og digital markedsføring og medier, herunder, men ikke begrænset til, websites, brochurer, kampagner på sociale medier, præsentationer og afkastmodeller, afsendes på baggrund af Brickshares bedste viden på udgivelsestidspunktet– selvom nøjagtigheden ikke kan garanteres. Beregningerne er baseret på udviklingen over de seneste år og disse år har været positive for ejendomsmarkedet.

Alt markedsførings- og udbudsmateriale er udarbejdet for at give potentielle investorer et overordnet grundlag for at vurdere om en investering i én eller flere af de ejendomsfonde som Brickshare forvalter kunne være interessant.

Brickshare anbefaler, at du som investorer rådfører dig med professionelle rådgivere indenfor relevante fagområder såsom jura, skat og afgifter, regnskab og investering, inden du træffer beslutninger eller indgår investeringsaftaler vedrørende ejendomsfonde baseret på projekter som Brickshare har præsenteret. Oplysningerne fra Brickshare er alene et overblik over en given investeringscase. De skal ses som et supplement til – og ikke en erstatning for juridisk, investeringsmæssig, skattemæssig eller andre former for professionel rådgivning.

Yderligere beskrivelse af risikofaktorer er tilgængelig i afdelingens investorinformation.

Ejendomsinvestering made easy

+110M kr. i investeret beløb
Indløs dine andele på månedlig basis
14832 brugere på platformen
+2M kr. betalt i udbytte til investorer